با استفاده از استریپ ­های کیت استالرژی وایداس و تهیه جعبه ­های ده تایی از SPRهای اختصاصی می ­توان تا چهارده نوع آلرژی تنفسی و هفت نوع آلرژی غذائی را شناسائی کرد جدول زیر توضیحات بیشتری را ارائه می­دهد.

1

سفیده تخم مرغ

30824

F1

Egg White

2

آجیل

30821

F13

Peanut

3

گندم و غلات

30820

F4

Wheat

4

شیر

30825

F2

Milk

5

سویا

30823

F14

Soya

6

کرفس

30819

F85

Celery

7

تن ماهی

30822

F3

Cod