مقایسه محصولات (0)
مرتب کردن بر اساس:
نمایش
A1C - APTEC دارای تاییدیه آزمایشگاه مرجع سلامت پایداری بسیار بالای محلول ها ... انقضاء: 2019/12/21
AMH - VIDAS هورمون AMH تست ارزیابی ذخیره فولیکول تخمدان در زنان زم ... (تمام شده) انقضاء: 2019/10/03
Hbs Ag confirmation - VIDAS ... (تمام شده) انقضاء: 2018/04/02
Q.C.V - VIDAS مدت زمان جوابدهی: 20 دقیقه تعداد تست: 60 تست  ... (تمام شده) انقضاء: 2019/02/01
STALLERGY - VIDAS     این کیت شامل 60 عدد استریپ بوده ک ... (تمام شده) انقضاء: 2016/12/01
TSH - VIDAS مدت زمان جوابدهی: 40 دقیقه تعداد تست: 60 تست تشخیص م ... (تمام شده) انقضاء: 2019/04/01
رول کاغذ وایداس سایز 108 میلی متر ... انقضاء: 2020/04/12
TSH3 * - VIDAS تشخیص میزان هورمون محرک تیروئیدی از 0.005   ... (تمام شده) انقضاء: 2017/04/22
FT4 - VIDAS مدت زمان جوابدهی: 40 دقیقه تعداد تست: 60 تست ... (تمام شده) انقضاء: 2019/06/01
FT3 - VIDAS مدت زمان جوابدهی: 40 دقیقه تعداد تست: 60 تست ... (تمام شده) انقضاء: 2019/05/01
T3 - VIDAS مدت زمان جوابدهی: 40 دقیقه تعداد تست: 60 تست روش انجا ... (تمام شده) انقضاء: 2019/03/01
T4 - VIDAS -        ارزیابی عملکرد ت ... (تمام شده) انقضاء: 2018/12/01
Anti TPO - VIDAS مدت زمان جوابدهی: 30 دقیقه تعداد تست: 30 تست رو ... (تمام شده) انقضاء: 2020/03/01
Anti TG * - VIDAS  مدت زمان جوابدهی: 30 دقیقه تعداد تست: 30 ت ... (تمام شده) انقضاء: 2019/07/01
Estradiol II - VIDAS مدت زمان جوابدهی: 60 دقیقه تعداد تست: 60 تست ... (تمام شده) انقضاء: 2019/05/01
FSH - VIDAS مدت زمان جوابدهی: 40 دقیقه تعداد تست: 60 تست شناسایی ... (تمام شده) انقضاء: 2019/03/01
HCG - VIDAS   مدت زمان جوابدهی: 30 دقیقه تعداد تست: 60 تست ... (تمام شده) انقضاء: 2019/04/01
LH - VIDAS مدت زمان جوابدهی: 30 دقیقه تعداد تست: 60 تست تشخیص هو ... (تمام شده) انقضاء: 2019/04/01
Prolactin - VIDAS مدت زمان جوابدهی: 40 دقیقه تعداد تست: 60 تس ... (تمام شده) انقضاء: 2019/03/01
Progesterone - VIDAS مدت زمان جوابدهی:  45 دقیقه تعداد تست: 6 ... (تمام شده) انقضاء: 2019/05/01
Testosterone II - VIDAS مدت زمان جوابدهی: 40 دقیقه تعداد تست: 30 ت ... (تمام شده) انقضاء: 2019/06/01
TPSA - VIDAS مدت زمان جوابدهی: 60 دقیقه حجم این کیت 60 تست این ک ... (تمام شده) انقضاء: 2019/04/01
FPSA - VIDAS مدت زمان جوابدهی: 60 دقیقه تعداد تست: 30 تست ا ... (تمام شده) انقضاء: 2019/05/01
CEA - VIDAS مدت زمان جوابدهی: 60 دقیقه تعداد تست: 60 تستی جهت تشخیص سرطان ... انقضاء: 2019/04/01
AFP - VIDAS مدت زمان جوابدهی: 30 دقیقه تعداد تست: 60 تست این کیت ... (تمام شده) انقضاء: 2019/05/01
CA 15.3 - VIDAS مدت زمان جوابدهی: 60 دقیقه تعداد تست: 30 تست این ... (تمام شده) انقضاء: 2019/02/01
CA 19.9 - VIDAS مدت زمان جواب دهی: 60 دقیقه تعداد تست: 30 تست ای ... (تمام شده) انقضاء: 2019/03/02
CA 125 - VIDAS مدت زمان جوابدهی: 60 دقیقه تعداد تست: 30 تست این ... (تمام شده) انقضاء: 2019/03/01
Total IgE - VIDAS مدت زمان جوابدهی: 30 دقیقه تعداد تست: 60 تست ا ... (تمام شده) انقضاء: 2019/01/01
Cortisol - VIDAS مدت زمان جوابدهی: 40 دقیقه تعداد تست: 60 تست تش ... انقضاء: 2018/09/01
Ferritin - VIDAS زمان جوابدهی: 30 دقیقه تعداد تست: 60 تست & ... (تمام شده) انقضاء: 2019/06/01
B2 Microglobulin * - VIDAS زمان جوابدهی: 40 دقیقه تعداد تست: 30 تست این کی ... انقضاء: 2019/01/01
25OH Vitamin D - VIDAS مدت زمان جوابدهی: 30 دقیقه تعداد تست: 60 تس ... (تمام شده) انقضاء: 2019/04/01
High Sensitive Troponin I تعداد 60 تست در هر بسته بندی مدت زمان جو ... (تمام شده) انقضاء: 2019/06/01
Troponin I Ultra - VIDAS مدت زمان جواب دهی: 20 دقیقه تعداد تست: 60 ... (تمام شده) انقضاء: 2018/01/28
Myoglobin * - VIDAS مدت زمان جوابدهی:  30 دقیقه تعداد تست: 30 ... (تمام شده) انقضاء: 2016/05/01
CK - MB * - VIDAS مدت زمان جوابدهی: 30 دقیقه   تعداد تست ... (تمام شده) انقضاء: 2018/11/01
NT-ProBNP II * - VIDAS   مدت زمان جوابدهی: 20 دقیقه تعدا ... (تمام شده) انقضاء: 2019/02/01
Digoxin - VIDAS مدت زمان جوابدهی: 20  دقیقه تعداد ت ... (تمام شده) انقضاء: 2018/11/01
D-Dimer Exclusion II - VIDAS  مدت زمان جوابدهی: 20 دقیقه تعدا ... (تمام شده) انقضاء: 2019/04/01
Protein C * - VIDAS مدت زمان جوابدهی: 35 دقیقه تعداد تست ... (تمام شده) انقضاء: 2018/06/22
VWF * - VIDAS مدت زمان جوابدهی: 35 دقیقه تعداد تست: 30 ت ... (تمام شده) انقضاء: 2017/09/01
Procalcitonin - B.R.A.H.M.S PCT * - VIDAS مدت زمان جواب دهی: 20 دقیقه تعداد ... انقضاء: 2019/04/01
HBs Ag Ultra - VIDAS مدت زمان جوابدهی: 60- 90 دقیقه تعداد تست: 60 ... (تمام شده) انقضاء: 2019/04/01
Anti - Hbs total II - VIDAS مدت زمان جوابدهی: 90 دقیقه تعداد تست: ... (تمام شده) انقضاء: 2018/06/20
Anti - HBc Total II - VIDAS مدت زمان جوابدهی: 90 دقیقه تعداد تست:6 ... (تمام شده) انقضاء: 2018/12/01
HBc IgM II - VIDAS مدت زمان جوابدهی: 90 دقیقه تعداد تست: 30 تست شناسایی آن ... انقضاء: 2019/03/01
Hbe Ag / Ab - VIDAS مدت زمان جوابدهی: 90 دقیقه تعداد تست: 30 تست ... (تمام شده) انقضاء: 2019/04/01
HAV IgM - VIDAS مدت زمان جوابدهی: 60 دقیقه تعداد تست: 30 تست این کیت برای ... انقضاء: 2019/04/01
Anti - HAV Total - VIDAS مدت زمان جوابدهی: 60 دقیقه تعداد تست: 30 تست این ... انقضاء: 2019/03/01
Anti HCV - VIDAS  مدت زمان جوابدهی: 30 دقیقه تعداد تست: 60 تست ر ... انقضاء: 2019/06/01
HIV DUO ULTRA - VIDAS مدت زمان جوابدهی: 120 دقیقه تعداد تست: 60 ... (تمام شده) انقضاء: 2019/04/01
HIV P24 II* - VIDAS مدت زمان جوابدهی: 120 دقیقه تعداد تست: 30 تست ... (تمام شده) انقضاء: 2014/07/15
CMV IgM - VIDAS مدت زمان جوابدهی:  40 دقیقه تعداد تست: 30 تست ... (تمام شده) انقضاء: 2019/02/01
CMV IgG - VIDAS مدت زمان جوابدهی: 40 دقیقه تعداد تست: 60 تست روش ... (تمام شده) انقضاء: 2018/12/01
Rub IgG - VIDAS مدت زمان جوابدهی:  40 دقیقه تعداد تست: 60 تست ... (تمام شده) انقضاء: 2019/02/01
Rub IgM - VIDAS مدت زمان جوابدهی:  60 دقیقه تعداد تست: 30 تست ... (تمام شده) انقضاء: 2019/02/01
Toxo IgG - VIDAS مدت زمان جوابدهی: 40 دقیقه تعداد تست: 60 تست تش ... (تمام شده) انقضاء: 2019/05/01
Toxo IgG Avidity * - VIDAS مدت زمان جوابدهی: 40 دقیقه تعداد تست: 30 تست تش ... انقضاء: 2018/02/15
Toxo IgM - VIDAS مدت زمان جوابدهی: 40 دقیقه تعداد تست: 60 تست تش ... (تمام شده) انقضاء: 2019/03/01
c. Difficile Toxin A & B * - VIDAS تعداد تست: 60 تست کلستریدیوم دیف ... انقضاء: 2017/08/09
H.pylori IgG - VIDAS مدت زمان جوابدهی: 40 دقیقه تعداد تست: 30 تست ... (تمام شده) انقضاء: 2019/03/01
EBV VCA IgM - VIDAS مدت زمان جوابدهی: 40 دقیقه تعداد تست: 30 تست ... (تمام شده) انقضاء: 2018/10/01
EBV VCA/EA IgG - VIDAS مدت زمان جوابدهی: 40 تست تعداد تست: 30 تست ... (تمام شده) انقضاء: 2018/12/01
Calprest NG - Eurospital مدت زمان جوابدهی این کیت 1 ساعت و 45 دقیقه میباشد  ... انقضاء: 2018/11/30
API 10S   شناسایی سریع گروه گرم منفی های آنتروباکتریاسه م ... (تمام شده) انقضاء: 2018/01/17
API 20 STREP شناسایی استرپتوکوکها و باکتریهای وابسته مدت زمان انجا ... (تمام شده) انقضاء: 2017/07/28
API 20A شناسایی باکتری های  بی هوازی مدت زمان جوابدهی 24 الی ... (تمام شده) انقضاء: 2017/11/08
API 20C AUX شناسایی کلیه ساختارهای قارچی مدت زمان انجام تست 24 الی ... (تمام شده) انقضاء: 2017/12/01
API 20E شناسایی میکروارگانیسم های گرم منفی   زمان انجام ... (تمام شده) انقضاء: 2018/02/21
API 20NE شناسایی گروه گرم منفی های غیر آنتروباکتریاسه و غیر تخمیری ه ... (تمام شده) انقضاء: 2017/12/27
API CANDIDA شناسایی ساختارهای قارچی مادت زمان انجام تست 18 الی 24 ... (تمام شده) انقضاء: 2017/07/11
API NH شناسایی نایسریا هموفیلوس و برانهاملاکاتارالیس مدت زمان جواب ... (تمام شده) انقضاء: 2017/03/30
API RAPID 20E شناسایی سریع گروه گرم منفی های آنتروباکتریاسه مدت زم ... (تمام شده) انقضاء: 2017/11/21
API STAPH شناسایی استافیلوکوک ها و میکروکوکسی ها مدت زمان انجام تس ... (تمام شده) انقضاء: 2017/08/23
ATB ENTEROC 5 آنتی بیوگرام انتروکوک بسته بندی 25 استریپ ... (تمام شده) انقضاء: 2017/03/02
ATB FUNGUS 3 آنتی بیوگرام  کلیه قارچ ها بویژه کاندیدا و کریپتوک ... (تمام شده) انقضاء: 2017/03/26
ATB G (-)5 آنتی بیوگرام باسیل های گرم منفی نمونه های خون و استول ب ... (تمام شده) انقضاء: 2017/04/27
ATB HAEMO EU آنتی بیوگرام خانواده هموفیلوس و برانهاملا بسته بندی 1 ... (تمام شده) انقضاء: 2017/03/11
ATB PSE 5 آنتی بیوگرام سودوموناس و سایر باکتریهای غیرتخمیری بسته ب ... (تمام شده) انقضاء: 2017/07/21
ATB STAPH 5 آنتی بیوگرام کوکسی های خانواده استافیلوکوک بسته بندی 2 ... (تمام شده) انقضاء: 2017/04/03
ATB STREP 5 آنتی بیوگرام خانواده استرپتوکوک بجزانتروکوک بسته بندی ... (تمام شده) انقضاء: 2017/03/02
ATB UR 5 آنتی بیوگرام باسیل های گرم منفی نمونه های خون و استول بست ... (تمام شده) انقضاء: 2017/09/19
MYCOPLASMA IST 2 کیت جامع تشخیص مایکوپلاسما (هومینیس، اوره آپلاسما ا ... (تمام شده) انقضاء: 2017/03/30
VANCOMYCIN 250 S30 بسته بندی 30 استریپ ... (تمام شده) انقضاء: 2017/12/01
VANCOMYCIN 250F100 بسته بندی 100 استریپ ... (تمام شده) انقضاء: 2017/12/01
آجیل Peanut - VIDAS   ​ ده عدد SPR آماده ... انقضاء: 2016/12/01
بافت پوششی سگ Dog - VIDAS   ​ ده عدد S ... انقضاء: 2016/12/01
بافت پوششی گربه Cat - VIDAS   ​ ده عدد&nb ... انقضاء: 2016/12/01
تن ماهی Cod - VIDAS   ​ ده عدد SPR آما ... انقضاء: 2016/12/01
درخت زیتون Olive Tree - VIDAS   ​ ده عدد  ... انقضاء: 2016/12/01
سفیده تخم مرغ Egg White - VIDAS   ​ ده عدد& ... انقضاء: 2016/12/01
سوسک Cockroach - VIDAS   ​ ده عدد SPR آم ... انقضاء: 2016/12/01
سویا Soya - VIDAS   ​ ده عدد SPR آماده ب ... انقضاء: 2016/12/01
شیر Milk - VIDAS   ​ ده عدد SPR آماده برا ... انقضاء: 2016/12/01
نوعی خاصی از علف Timothy grass - VIDAS   ​&nbs ... انقضاء: 2016/12/01
نوعی علف Cocks foot - VIDAS   ​ ده عدد SPR ... انقضاء: 2016/12/01
نوعی قارچ Alternaria - VIDAS   ​ ده عدد S ... انقضاء: 2016/12/01
کرفس Celery - VIDAS   ​ ده عدد SPR آماده ... انقضاء: 2016/12/01