رونمایی سیستم فوق مدرن میکروبشناسی

رونمایی سیستم فوق مدرن میکروبشناسی

رونمایی سیستم فوق مدرن میکروبشناسی

احتراماً به استحضار می رساند مراسم رونمایی از دستگاه فوق مدرن میکروب شناسی کمپانی معظم بیومریو فرانسه توسط شرکت محترم فردآور مورخ 96/1/31 برگزارخواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با همکاران شرکت تماس حاصل فرمایید.